Creative Dance Workshop for Kids with Jean Appolon Expressions

Main content

Submitted by Anonymous on

Creative Dance for Kids introduces young children to the art of dance using patterns, movement words, music and storytelling. Haitian Folkloric rhythms and movements are woven into the class in a child-friendly fashion. During class, the students explore a different theme from social justice topics through age-appropriate literature, conversation, and movement. Past and future themes include kindness, acceptance, noticing and appreciating differences, identity, standing up against injustice, and love. 

This workshop is geared toward children ages 2-11.

Questions?  Please contact: 
Brigid Pigott
bpigott@somervillema.gov (email)
+1 617.366.7684 (WhatsApp)

*In case of rain, the workshop will take place on Saturday, May 13 from 11-12.

Dans Kreyatif pou Timoun (laj 2-11 an) entwodwi jèn timoun yo nan atizay dans la pandan yo ap itilize motif, mo pou mouvman yo, mizik ak istwa. Ritm ak mouvman folklòrik Ayisyen yo ap fè pati nan klas la yon fason ki apwopriye pou timoun yo. Pandan klas la, elèv yo gen pou eksplore yon tèm diferan de sijè jistis sosyal atravè literati, konvèsasyon, ak mouvman ki apwopriye pou laj yo. Tèm ki sot pase yo ak sa kap vini yo enkli jantiyès, akseptasyon, remake ak apresye diferans, idantite, kanpe kont enjistis, ak renmen.

Si ta gen lapli, atelye a pral fèt Samdi 13 Me pito a 11am-12pm.

Pou kesyon? Kontakte
Brigid Pigott
bpigott@somervillema.gov (nan email)
+1 617.366.7684 (pa WhatsApp)
Location: 
East Branch Lawn
Start Time: 
11:00 AM
End Time: 
12:00 PM

Footer content